Privacy Policy

Integritetspolicy

Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker våra olika webbsidor, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna när vi bearbetar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill här informera om vår insamling och användning av data. Följande sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på våra webbsidor. Vi beskriver dessutom vilka av dessa data vi bearbetar och använder och hur detta sker. Du får också reda på vem du kan vända dig till i detta sammanhang.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

Personuppgiftsansvarig:

SignSupplySwe AB (org. nr 556704-0737) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på supplysport.se , stnkybag.seflipbelt.sesziols.se  och zenproducts.se
Ovan sidor kallas nedan SupplySport

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål

Ändamålen för behandling av dina personuppgifter hos SignSupplySwe AB är:

a)       Kunna fullgöra köp på SupplySport

Behandlingar som utförs

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).

Identifikation och ålderskontroll.

Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)

Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

b)       Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Sportamores kanaler. För att kommunicera relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment.

Behandlingar som utförs

Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser) gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment)

Kategorier av personuppgifter

Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)

Kundsegment (uppgift om vilket kundsegment du tillhör, t.ex. ålder och kön)

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Angivna kundval avseende produkter och tjänster.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig

c)        Kunna hantera kundtjänstärenden

Behandlingar som utförs

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).

Identifiering.

Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden

d)       Kunna utvärdera, utveckla och förbättra SignSupply Sports tjänster, produkter och system

Behandlingar som utförs

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).

Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).

Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.

Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar webbsidan.

Kategorier av personuppgifter

Ålder.
Kön.
Bostadsort.
Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.              

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

e)       För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar som utförs

Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

Identifiering och kontroll av ålder.

Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster

Kategorier av personuppgifter

Namn.
Personnummer eller ålder.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

f)        För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter

Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsformation.
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Sportamore att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

När du använder Chatt och/eller FAQ kan Imbox komma att hantera och lagra de personuppgifter som t.ex. telefonnummer, för- och efternamn, adress, e-post, IP-nummer som du själv uppger för att kunna logga och spara historik från tidigare chattar.

Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt   Klarnas villkor

3) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

Speditörer kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning enligt fullgörande av köpeavtalet.

Speditörer i detta fallet är:

PostNord www.postnord.se/integritetspolicy

Lagringsperiod

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.
Vi kommer att spara personuppgifter i 36 månader efter ditt senaste köp för att kunna hjälpa till med eventuella garanti/reklamationsärenden. Därefter kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter vilket innebär att vi avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med dig som fysisk person.

Vi kommer att spara personuppgifter till direktmarknadsföring 12 månader efter ditt senaste köp, du kan själv välja att avsluta direktmarknadsföringsutskick innan dess.

Därutöver sparar vi dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att göra det för att fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende bokföring.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång : Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (Dvs information om ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen).

Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör en ansökan elektroniskt.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering: Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t. ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via epost, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig, utan du kan istället ändra dina preferenser för utskick. Det kan du göra genom att kontakta kundtjänst på support@supplysport.se

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat allmänt använt format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: support@supplysport.se

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten)